BEAR SKIER, RABBIT SKIER

clockwork toys

© Lev Razumovsky