You always make everything dirty!

© Lev Razumovsky