Valery Fyodorov

school friend

1981

 

© Lev Razumovsky