Tatiana Maksimovna Razumovskaya (portrait of mother). 1984

 

© Lev Razumovsky