Stil Life with Crawfish . 1980

 

© Lev Razumovsky