Menachem Mendel

(from Sholom Aleichem )

 

© Lev Razumovsky